Vestiging

Brederodehuis 6 3353 HD Papendrecht

Contact

(+31) 078 645 36 24

Onze service: wij zijn geopend tijdens deze lockdown en staan klaar voor al uw onderhoud en reparatie

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin een lid van UNETO-VNI (hierna te noemen “ de ondernemer”) als reparateur van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt. De artikelen 2 t/m 6, 12 en 1 3 van de Alge- mene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica zijn niet toepasselijk in (garantie)gevallen waarin de klant recht heeft op gr atis reparatie. Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in augustus 1996 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsafspraken van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 januari 1997.

   Klachten

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op
    de afgiftebon zijn omschreven.
2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld
    op basis van het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten,
    de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten,
    de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en
    administratiekosten en de kosten gemaakt door derden,
    alles inclusief BTW.
3. De afgiftebon vermeldt in ieder geval de onderzoeks-
    kosten en de vermoedelijke duur van de reparatie.
    Indien en voor zover mogelijk, vermeldt de afgiftebon
    tevens een raming van de reparatiekosten.
4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie ho-
    ger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de af-
    giftebon, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het
    product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat
    geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van
    de klant. Wanneer de afgiftebon geen kostenraming ver-
    meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastge-
    steld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het pro-
    duct voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval
    vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de
    klant.
 
5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening
    door de ondernemer en betaalt dan de onderzoeks-
    kosten zoals vermeld op de afgiftebon. De ondernemer
    stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan
    de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen.
 
6. Indien de reparatie door derden moet worden uitge-
    voerd, dan wel levering van onderdelen door derden re-
    paratie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd,
    dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte ge-
    bracht en kan deze de ondernemer niet houden aan de
    opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van
    overeenkomstige toepassing.
7. Partijen regelen onderling of en onder welke voor-
    waarden de klant de beschikking krijgt over een vervan-
    gend product tijdens de duur van de reparatie.
8.   Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij
      de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen,
      of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk appa-
      raat gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant
      dat vooraf verzoekt, stelt de ondernemer de vervangen
      onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderde-
      len, ter beschikking aan de klant.
 
9.   Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd,
      dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de
      wettelijke veiligheidsvoorschriften.
 
10  Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met
      een korte omschrijving van de verrichte werkzaamhe-
      den en vervangen onderdelen.

11 De ondernemer is aansprakelijk voor verlies en diefstal
van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede
voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van af-
gifte tot aan het moment dat de klant het product weer
ophaalt.

12. De ondernemer geeft na het voltooien van de reparatie
       een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze
       garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van
       het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onder-
       houdsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan pro-
       ducten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt
       geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uit-
       drukkelijk het tegendeel is vermeld.
       13 Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gere-
       pareerde product de klachten genoemd in artikel 1
       terugkeren, doet de ondernemer een opgave van de
       prijs voor een nieuwe reparatie.
 
       a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die
           onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn ver-
           vangen in rekening gebracht.
 
       b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere
           is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de
           kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in arti-kel
           2 aan de klant doorberekend.

       c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toe-
           passing voor zover de klant aanspraak kan maken op
           ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ern-
           stige tekortkoming bij een eerdere reparatie.
 
      d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
14. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke medede-
       lingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven –
       van de ondernemer aan de klant dat het product gereed
       is, de klant gedurende een periode van drie maanden
       heeft nagelaten het product op te halen, is de onderne-
       mer bevoegd het product te verkopen en het hem ver-
       schuldigde op de opbrengst te verhalen.
15. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is
       Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een
       Nederlandse rechter dan wel de hierna te noemen ge-
       schillencommissie is bevoegd over deze geschillen te
       oordelen

16. Geschillen tussen de ondernemer en een consument

       (= klant, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoe-
       fening van een beroep of bedrijf) over de totstand-
       koming of de uitvoering van de overeenkomst waarop
       deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door par-
       tijen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
       Elektro, die uitspraak doet bij wege van bindend advies,
       overeenkomstig het reglement Geschillencommissie
       Elektro. Voor de behandeling van een geschil is een ver-
       goeding verschuldigd.
 
17. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts
       in behandeling genomen, indien de consument zijn
       klacht eerst binnen twee weken na het ontstaan van de
       klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd. De consu-
       ment kan het geschil vervolgens binnen een termijn van
       drie maanden daarna schriftelijk bij de geschillencom-
       missie aanhangig maken, onder vermelding van naam en
       adres van consument en ondernemer en een duidelijke
       omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de con-
       sument het geschil door de geschillencommissie behan-
       deld wil zien, is de ondernemer aan deze keuze gebon-
       den.
 
18  Wanneer de ondernemer een geschil aanhangig wil ma-
       ken, moet hij eerst de consument schriftelijk vragen
       zich binnen vijf weken uit te spreken of hij het geschil
       wil laten behandelen door de geschillencommissie of de
       burgerlijke rechter. De ondernemer dient daarbij aan te
       kondigen, dat hij na het verstrijken van voornoemde
       termijn zich vrij zal achten het geschil aan de burger-
       lijke rechter voor te leggen.

 

19 Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wet-
     telijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke
     rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden be-
     slecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het
     arrondissement van de ondernemer. De ondernemer
     blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de
     volgens de wet of het toepasselijke internationale ver-
     drag bevoegde rechter.
 
20 De consument heeft het recht gedurende vijf weken na-
     dat de ondernemer zich op het voorgaande artikel heeft
     beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil
     door de volgens de wet of het toepasselijke internatio-
     nale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
21 De Stichting Geschillenregelingen Uneto staat ten op-
      zichte van de consument borg voor de nakoming van het
      in artikel 16 genoemde bindend advies; een en ander
      tenzij de ondernemer het bindend advies binnen twee
      maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de
      rechter heeft voorgelegd. Voor deze borgstelling geldt
      een maximum van €2.269,- per bindend advies. De
      borgstelling geldt nimmer voor gevolgschade.
      Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrecht-
      bank te ’s-Gravenhage d.d. 4 oktober 1996, onder num-
      mer 115/1996.